Tento dokument popisuje aké údaje získavame, ako ich používame a s kým ich zdieľame. Ďalej popisuje ako vaše údaje chránime a taktiež práva, ktoré v súvislosti so spracúvaním vašich dát máte. Osobné údaje poskytnuté pri návšteve internetového obchodu predávajúceho sú spracovávané prevádzkovateľom: Peter Bartko – Espiria, IČO: 52 999 181, so sídlom: Agátová 91, 07801 Zbehňov

Peter Bartko – Espiria, IČO: 52 999 181 môže v súvislosti so svojou činnosťou poskytnúť vaše osobné údaje externým dopravcom, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v rozsahu nutnom pre bezproblémové doručenie tovaru, externej účtovnej kancelárii za účelom plnenia povinností Spoločnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a taktiež externým subjektom vďaka ktorým môžeme spracovať platby vykonané za zakúpený tovar. Do styku s Vašimi osobnými údajmi sa tiež dostávajú naši externí programátori, ktorí pracujú na funkčnosti a vzhľade našej internetovej stránky, spolupracujúca reklamná agentúra, ktorá zabezpečuje, aby ste boli informovaný o všetkých novinkách týkajúcich sa nášho obchodu, ako aj spoločnosť, ktorá zabezpečuje správny chod a servis našich serverov. Do styku s Vašimi osobnými údajmi môžu tiež dôjsť rôzne štátne orgány pri plnení našich povinností, chránení našich, resp. aj Vašich práv a oprávnených záujmov. Prevádzkovateľ internetového obchodu, osobné údaje klientov/zákazníkov spracúva v informačných systémoch, ktorých bezpečnosť a správnosť je prioritou. Informácie o zákazníkoch sú spracúvané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Za účelom vybavenia objednávky od vás požadujeme len údaje nutné na jej vybavenie. Povinné údaje sú len tie, bez ktorých by nebolo možné vybaviť a zaslať objednávku, ako meno, priezvisko, email, tel. číslo, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, dátum objednávky. V prípade veľkoobchodného odberu aj názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktnú osobu. Za účelom vytvorenia používateľského účtu = registrácie, ukladáme minimálne údaje: meno, priezvisko, email, dátum udelenia súhlasu so spracovaním OÚ. Používateľ si môže neskôr doplniť fakturačné a dodacie údaje.

Na marketingové účely ukladáme nasledovné údaje: email, meno, dátum udelenia súhlasu s použitím na marketingovú účely. Výnimočne a voliteľne má odberateľ možnosť pridať aj dátumy narodenia k odmenám darčekom k sviatku.

Údaje, ktoré ste nám poskytli, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie služieb Peter Bartko – Espiria

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného systému.

Komunikácia

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar. Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame vám tiež na e-mail komerčné informácie, ktoré by vás mohli zaujímať.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Spracúvanie údajov mimo našej spoločnosti

Po poskytnutí Vašich osobných údajov Spoločnosti môžu byť tieto následne spracúvané spoločnosťami:
Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, IČO: 48136999
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zvyšovanie povedomia o e-shope v online prostredí. Pri zverejňovaní obsahu na našich sociálnych sieťach a na našej (Facebook, Google) môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania. Využívame základne analytické nástroje ako Google Analytics a Facebook Business najmä pre sledovanie návštevnosti, trendov, úspešnosti našich kampaní a obsahu, konverzie do kúpy online dokumentácie a pod.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na dva rôzne účely. Prvým účelom je zabezpečenie fungovania webstránky ako takej (tzv. session cookies). V zmysle § 55 ods. 5 poslednej vety Zákona o elektronických komunikáciách nie je na také ukladanie prístupu do Vášho zariadenia potrebný Váš predchádzajúci súhlas: „To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“ Druhým účelom je zverejňovanie a prispôsobovanie obsahu prostredníctvom sociálnych sietí a webstránky kancelárie. Na tento účel používame štandardné riešenia od Google a Facebook, ktoré nám pomáhajú zobrazovať Vám na našej webstránke ale mimo nej (napr. pri platenej reklame na externých webstránkach) relevantnejší obsah. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača (www.allaboutcookies.org). Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke. Okrem toho získavame súhlas s používaním cookies na tieto účely aj prostredníctvom pop-up okna na našej webstránke.

Práva pri spracovaní osobných údajov

Ak ste nám poskytli vaše osobné údaje, ste oprávnený si u nás, okrem iného, uplatniť najmä tieto práva:
Právo na prístup k osobným údajom dotknutej osoby spracovávaným Spoločnosťou, a teda právo od Spoločnosti získať potvrdenie o tom, či Spoločnosť osobné údaje o dotknutej osobe spracúva alebo nie.
V prípade, že osobné údaje dotknutej osoby sú Spoločnosťou spracúvané, táto dotknutej osobe vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Spolu s vyššie uvedeným budú dotknutej osobe poskytnuté aj informácie najmä o účele tohto spracúvania, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcov, ktorým boli osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov, informácie o zdroji z ktorého boli tieto získané a informácie o existencií automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania.
Vystavenie prvej kópie podľa predchádzajúcej vety je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude Spoločnosť účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré jej v súvislosti s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
Právo na opravu osobných údajov, a teda právo, aby Spoločnosť opravila osobné údaje osoby, ktorá o to požiada, prípadne aby tieto osobné údaje doplnila. Toto právo môže dotknutá osoba realizovať aj prostredníctvom webovej stránky e-shopu predávajúceho.

Právo požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré sú Spoločnosťou spracúvané, a to najmä v prípade, že

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 7,

osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Spoločnosti,

z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Spoločnosť vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

Právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov a to najmä v prípadoch, ak:

dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 5 uvedeného, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov;

spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Spoločnosti, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Spoločnosť nebude bez súhlasu dotknutej osoby s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania alebo ich využitia na uplatnenie právnych nárokov. V prípade, že obmedzenie spracúvania osobných údajov má byť zrušené, Spoločnosť o tejto skutočnosti vopred informuje dotknutú osobu.

Právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla Spoločnosti, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

Právo odvolať svoj súhlas. V súvislosti s udelením Vášho súhlasu na spracúvanie Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ sú osobné údaje o Vás spracúvané na základe udeleného súhlasu. Svoj súhlas môžete odvolá kontaktovaním Spoločnosti so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom, prípadne kontaktovaním zodpovednej osoby, ak táto bola určená. (kontaktné údaje na zodpovednú osobu, ak bola určená, nájdete na webovej stránke Spoločnosti, v oddelení „Ochrana osobných údajov“). Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu nie je jeho odvolaním dotknutá v rozsahu spracúvania pred odvolaním tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Právo namietať

Na základe bezplatného písomného podania máte tiež právo u Spoločnosti namietať na spracúvanie osobných údajov, ak Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na základe zákona (tj. bez súhlasu), a takéto spracúvanie považujete za obmedzujúce vo Vašich právach alebo zasahujúce do Vašich práv. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na základe:

právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Spoločnosti,

spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,

spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ namietate spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa druhého bodu tohto odseku, vaše osobné údaje Spoločnosť nemôže ďalej spracúvať. Spoločnosť doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. U Spoločnosti máte tiež právo kedykoľvek namietať rozhodnutie Spoločnosti, ktoré má právne účinky dotýkajúce sa Vašej osoby, alebo Vás významne ovplyvňuje, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania Vašich osobných údajov.

Máte právo žiadať Spoločnosť o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Spoločnosť je povinná takejto žiadosti vyhovieť, a to neautomatizovaným spôsobom, t.z. rozhodnutie overí poverená osoba osobne. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak je automatizované rozhodnutie potrebné za účelom uzavretia zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi Spoločnosťou a dotknutou osobou, ak je toto rozhodnutie vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak ste na automatizované rozhodnutie udelia výslovný súhlas.

Ak si uplatníte práva, namietanie alebo odvoláte súhlas, tak Spoločnosť vám poskytne informácie o opatreniach, ktoré boli prijaté na základe vami uplatnených práv. Spoločnosť vám podľa predchádzajúcej vety poskytne informácie najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia informácie o uplatnení práva. V prípade, že Vám Spoločnosť nemôže zabezpečiť poskytnutie informácii v uvedenej lehote, budete informovaný o predĺžení lehoty, a to maximálne o dva mesiace (aj opakovane) spolu s odôvodnením. Poskytnutie informácii pri uplatnení si práva podľa vyššie uvedeného je bezplatné. V prípade, že je uplatnené právo zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, Spoločnosť môže od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok, resp. odmietnuť konať v súvislosti s uplatneným právom.

Spoločnosť vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 Zákona o ochrane osobných údajov bude osobné údaje spracúvať len zákonným spôsobom, v súlade s dobrými mravmi tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby, a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Podmienky spracovania osobných údajov sú platné od 13.4.2020.